Sąlygos ir Taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

 

1.1. Šios paslaugų užsakymo internetiniame tinklapyje moksleiviukeliones.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) nusato bendrąsias naudojimosi internetiniu tinklapiu moksleiviukeliones.lt (toliau – “moksleiviukeliones.lt”) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Užsakovas renkasi ir užsako moksleiviukeliones.lt siūlomas paslaugas ar bet kaip kitaip naudojasi moksleiviukeliones.lt teikiamomis paslaugomis.

1.2. Užsakovas šiose Taisyklėse yra bet kuris asmuo, užsakantis moksleiviukeliones.lt siūlomas paslaugas (toliau – „Užsakovas“).
1.3. Užsakovas, darydamas paslaugų užsakymą patvirtina, jog susipažino su Taisyklėmis ir sutinka jų laikytis.
1.4. Tais atvejais, kai Užsakovas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti paslaugų moksleiviukeliones.lt. Užsakovui užsisakius paslaugas moksleiviukeliones.lt laikoma, jog Užsakovas susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis.

1.5. Užsakymas laikomas priimtu vykdyti tik sudarius paslaugų vykdymo sutartį tarp Užsakovo ir moksleiviukeliones.lt.

1.6. Sutartis laikoma sudaryta, kai Užsakovas pasirašo moksleiviukeliones.lt suformuotą sutartį arba, jeigu tokia galimybė yra numatyta, sutartyje nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą pagal moksleiviukeliones.lt pateiktą sąskaitą-faktūrą.
1.7. Moksleiviukeliones.lt pasilieka teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Užsakovui taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.
1.8. Moksleiviukeliones.lt neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiama, jei Užsakovas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.9.  Įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, moksleiviukeliones.lt turi teisę sustabdyti sutarties įvykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Užsakovui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu Užsakovui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, tuomet Užsakovas turi teisę atsisakyti sutarties apie tai pranešdamas moksleiviukeliones.lt. 

 

2. Registracija ir asmens duomenų tvarkymas

 

2.1. Užsisakyti prekes arba paslaugas moksleiviukeliones.lt Užsakovas gali nesiregistruodamas. Užsakovas yra atsakingas, kad visi jo pateikti duomenys (suvedant duomenis be registracijos teikiant užsakymą) būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. 
2.2. Užsakovas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai savo pateiktus duomenis keisti, papildyti susisiekus su mumis moksleiviukeliones@gmail.com
2.3. Patvirtindamas šias Taisykles Užsakovas sutinka, jog jo pateikti asmens ir kiti duomenys būtų tvarkomi visais su užsakymo įvykdymu susijusiais bei moksleiviukeliones.lt veiklos analizės tikslais.
2.4. Sutikdamas, kad Užsakovo asmens duomenys būtų tvarkomi su užsakymo įvykdymu susijusiais bei moksleiviukeliones.lt veiklos analizės tikslais, Užsakovas taip pat sutinka, kad Užsakovoo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami moksleiviukeliones.lt informaciniai pranešimai.
2.5. Užsakovo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais.
2.6. Užsakovas turi teisę bet kada,pateikęs prašymą moksleiviukeliones.lt bei patvirtinęs savo asmens tapatybę, susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi,reikalauti ištaisyti,sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti,išskyrus saugojimą,savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ar kitų įstatymų nuostatų, nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi.
2.7. Moksleiviukeliones.lt įsipareigoja užtikrinti Duomenų subjekto asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.
2.8. Asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai arba iki tol, kol duomenų subjektas nepareikalauja sustabdyti savo duomenų tvarkymo.

 

3. Paslaugų kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

 

3.1. Paslaugų kainos moksleiviukeliones.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais. Paslaugos Užsakovui suteikiamos kainomis, galiojančiomis sutarties pasirašymo momentu.
3.2. Užsakovas atsiskaito už prekes ir paslaugas vienu iš šių būdų:
3.2.1. Apmokėjimas naudojantis elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Užsakovo naudojama elektroninės bankininkystės sistema.
3.2.2. Apmokėjimas grynaisiais pinigais pagal moksleiviukeliones.lt pateiktą KPO, apmokant moksleiviukeliones.lt darbuotojui.
3.3. Užsakovas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti vienu iš Taisyklėse numatytų būdu.

 

4. Paslaugų vykdymas


4.1. Moksleiviukeliones.lt paslaugas vykdo visoje Lietuvoje. Paslaugų vykdymo kainos yra nustatytos vienašaliu moksleiviukeliones.lt sprendimu. Paslaugas vykdo moksleiviukeliones.lt arba moksleiviukeliones.lt atstovaujantys įgaliotį fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys tam būtiną kompetenciją, vadovaujantis LR teisės aktų nustatyta tvarka

4.2. Visais atvejais moksleiviukeliones.lt atleidžiama nuo atsakomybės už paslaugų įvykdymo terminų pažeidimą, jeigu paslaugos nėra įvykdomos arba įvykdomos ne laiku dėl Užsakovo kaltės arba dėl nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių.

4.3. Moksleiviukeliones.lt teikiamos paslaugos nurodomos prie kiekvienos paslaugos esančiame aprašyme.

5. Baigiamosios nuostatos


5.1. Moksleiviukeliones.lt visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Užsakovo užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.
5.2. Užsakovas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu: moksleiviukeliones@gmail.com ar telefonu +37063310005.
5.3. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
5.4. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
5.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.
5.6. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.